Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku

Witamy na naszej stronie

Godziny pracy Czersk

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 18.00

inne lokalizacje według harmonogramu

Skontaktuj się z nami

Czersk

rejestracja ogólna
52 398 44 60;
52 398 42 37
rejestracja poradni dziecięcej
52 395 44 59
administracja
52 398 44 85

Łąg

rejestracja 52 398 68 19

Rytel

rejestracja 52 398 51 66

Nasze usługi

Rehabilitacja

Leczenie uzależnień

Badania diagnostyczne

Aktualności

O przychodni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku powstał w roku 1998 na bazie przekształcenia Miejsko-Gminnej Przychodni w Czersku.

Placówka udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień w ramach umów zawartych z POW NFZ. Ponadto w ramach świadczeń finansowanych przez Gminę Czersk realizowane są świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz poradni ginekologiczno-położniczej i kardiologicznej.

Praca

Lekarz

Poszukujemy do współpracy lekarza ze specjalizacją w zakresie medycyna rodzinna bądź w trakcie specjalizacji medycyna rodzinna lub ze specjalizacją w zakresie choroby wewnętrzne bądź w trakcie specjalizacji choroby wewnętrzne

– Forma zatrudnienia dowolna, zależna od potrzeb kandydata.

– Wymiar zatrudnienia – do uzgodnienia

– Atrakcyjne wynagrodzenie

– W ofercie mieszkanie w przypadku zatrudnienia powyżej 30 godzin tygodniowo

Kontakt telefoniczny pod numerem 514 459 831

Zapraszamy do współpracy   

Fizjoterapeuta

Zatrudnimy fizjoterapeutę, preferowane wykształcenie wyższe

– Forma zatrudnienia do uzgodnienia

– Wymiar zatrudnienia –  ok. ½ etatu.

Kontakt telefoniczny pod numerem 514 459 831

Zapraszamy do współpracy

Pielęgniarka

SP ZOZ Czersk zaprasza do współpracy pielęgniarkę:

– wymagania – preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w zawodzie oraz zdobyte kwalifikacje dodatkowe

– forma zatrudnienia – umowa o pracę

– wymiar zatrudnienia – etat

Kontakt telefoniczny pod numerem 514 459 831

RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku (dalej: SP ZOZ w Czersku) zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi SP ZOZ w Czersku dysponuje, że:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku – siedziba: 89-650 Czersk, ul. Królowej Jadwigi 4. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie – (52) 398 44 85
 • drogą elektroniczną – adres e-mail: przychodnia@zozczersk.pl
 • listownie na adres: 89-650 Czersk, ul. Królowej Jadwigi 4

Cele przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach:

 • zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, diagnozy medycznej,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
 • realizacji obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Narodowy Fundusz Zdrowia),
 • realizacji obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych środków publicznych, w tym z dotacji,
 • realizacji obowiązków wynikających z udzielania komercyjnych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • dokumentowania wykonanych usług lub umów, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy
  o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego,
 • uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, skarg i postulatów,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu.

Podstawy prawne przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych

 • Wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g, h, i, RODO) na podstawie przepisów:
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,
  • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • Wykonywanie zadań realizowanych przez Administratora Danych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, diagnoz medycznych, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 • Niezbędność przetwarzania danych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO).
 • Wykonywanie umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – m. in. w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w działaniach podejmowanych na rzecz zabezpieczenia danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych w systemach i sieciach informatycznych, w działaniach podejmowanych na rzecz promocji funkcjonowania SP ZOZ w Czersku, w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony osób i mienia, w tym wykorzystywania monitoringu wizyjnego w obiektach SP ZOZ w Czersku).

Okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych

 • Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, względnie przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
 • Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa podatkowego przechowywane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przechowywane będą w tych celach przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Zapisy wizyjne w wykorzystywanym w SP ZOZ w Czersku systemie monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż 90 dni od daty rejestracji zdarzeń.

Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • innym podmiotom leczniczym współpracującym z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Czersku w zakresie zapewnienia ciągłości leczenia, dostępności opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej,
 • podwykonawcom związanym z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Czersku umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy zapewniające obsługę informatyczną, kancelarie radców prawnych,
 • osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez SP ZOZ w Czersku do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez SP ZOZ w Czersku narusza przepisy RODO.

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez SP ZOZ w Czersku, w tym profilowaniu.

Inspektor ochrony danych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

 • telefonicznie: (52) 398 44 85
 • drogą elektroniczną na adres: przychodnia@zozczersk.pl
 • osobiście w siedzibie SP ZOZ w Czersku – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.